ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด || แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน || ภาพรวมQOF || view table
P&P Excellence (PA)
(28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ท
   Update : 30/05/2560
Service Excellence (PA)
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 27/09/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 27/09/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 27/09/2560
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 20/03/2560
(83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่ว
   Update : 29/08/2560
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 15/03/2560