PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
98.22  
674.00  
664.00  
98.52  
25/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
243.00  
240.00  
98.76  
25/05/2560
  นิคมคำสร้อย
0.00  
59.00  
57.00  
96.61  
25/05/2560
  ดอนตาล
0.00  
121.00  
120.00  
99.17  
25/05/2560
  ดงหลวง
0.00  
24.00  
23.00  
95.83  
25/05/2560
  คำชะอี
0.00  
119.00  
116.00  
97.48  
25/05/2560
  หว้านใหญ่
0.00  
71.00  
71.00  
100.00  
25/05/2560
  หนองสูง
0.00  
37.00  
37.00  
100.00  
25/05/2560