ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
1.00  
7.00  
2.00  
28.57  
09/10/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
09/10/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561
  ดอนตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561
  ดงหลวง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561
  คำชะอี
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561
  หนองสูง
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
09/10/2561