ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
10/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
1.00  
100.00  
10,000.00  
10/09/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  ดอนตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  คำชะอี
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561
  หนองสูง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561