ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
0.00  
283.00  
52.00  
18.37  
12/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
69.00  
6.00  
8.70  
12/09/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  ดอนตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  คำชะอี
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  หนองสูง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561