ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
2,248.00  
70.00  
3.11  
10/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
1,525.00  
43.00  
2.82  
10/09/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
224.00  
4.00  
1.79  
10/09/2561
  ดอนตาล
0.00  
97.00  
1.00  
1.03  
10/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
57.00  
1.00  
1.75  
10/09/2561
  คำชะอี
0.00  
196.00  
5.00  
2.55  
10/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
33.00  
6.00  
18.18  
10/09/2561
  หนองสูง
0.00  
116.00  
0.00  
0.00  
10/09/2561