ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
85.71  
70.00  
65.00  
92.86  
20/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
80.49  
46.00  
44.00  
95.65  
20/09/2561
  นิคมคำสร้อย
100.00  
8.00  
7.00  
87.50  
20/09/2561
  ดอนตาล
100.00  
2.00  
1.00  
50.00  
20/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
3.00  
2.00  
66.67  
20/09/2561
  คำชะอี
90.00  
3.00  
3.00  
100.00  
20/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
3.00  
3.00  
100.00  
20/09/2561
  หนองสูง
100.00  
5.00  
5.00  
100.00  
20/09/2561