ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
12/09/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  ดอนตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  คำชะอี
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561
  หนองสูง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
12/09/2561