ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
18.00  
40.00  
40.00  
100.00  
07/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
5.00  
11.00  
16.00  
145.45  
07/08/2561
  นิคมคำสร้อย
2.00  
7.00  
9.00  
128.57  
07/08/2561
  ดอนตาล
3.00  
7.00  
9.00  
128.57  
07/08/2561
  ดงหลวง
2.00  
5.00  
7.00  
140.00  
07/08/2561
  คำชะอี
2.00  
6.00  
6.00  
100.00  
07/08/2561
  หว้านใหญ่
2.00  
3.00  
5.00  
166.67  
07/08/2561
  หนองสูง
2.00  
4.00  
6.00  
150.00  
07/08/2561