ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  นิคมคำสร้อย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  ดอนตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  ดงหลวง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  คำชะอี
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  หว้านใหญ่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561
  หนองสูง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
07/09/2561