กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
PP&P Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
1,718.00  
1.00  
58.21  
23/11/2563
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
14,710.00  
13,734.00  
93.37  
23/11/2563
  2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
13,734.00  
3,649.00  
26.57  
23/11/2563
  2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
3,634.00  
3,381.00  
93.04  
23/11/2563
  2.4 ร้อยละ 65 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
42.00  
33.00  
78.57  
23/11/2563
  2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
7.00  
14,710.00  
13,435.00  
91.33  
23/11/2563
  3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
28.57  
20,036.00  
18,750.00  
93.58  
23/11/2563
  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
18,750.00  
11,503.00  
61.35  
23/11/2563
  3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.) นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
1,539.00  
170,773.00  
110.96  
23/11/2563
  3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.) นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
1,552.00  
171,976.00  
110.81  
23/11/2563
  4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
0.00  
100.00  
91.26  
91.26  
02/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
0.00  
42.00  
33.00  
78.57  
23/11/2563
  5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
45,054.00  
29,422.00  
65.30  
23/11/2563
  5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
45,054.00  
2,344.00  
5.20  
23/11/2563
  5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
45,054.00  
4,589.00  
10.19  
23/11/2563
  5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
45,054.00  
3,631.00  
8.06  
23/11/2563
  5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100 นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
45,054.00  
29,422.00  
65.30  
23/11/2563
  5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
2,396.00  
353,067.00  
147.36  
23/11/2563
  5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 12 ปี (155 ซม.) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
2,314.00  
345,077.00  
149.13  
23/11/2563
  6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
9,742.00  
269.00  
27.61  
23/11/2563
  6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน นางสาวสุนทรี พิณราช
0.00  
9,742.00  
269.00  
31.48  
23/11/2563
  7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
0.00  
2,100.00  
1,282.00  
61.05  
04/01/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
0.00  
5,889.00  
1,978.00  
33.59  
04/01/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
53.00  
53.00  
100.00  
04/01/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ นายประโยชน์ คนขยัน
7.00  
7.00  
7.00  
100.00  
22/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
19/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
20/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
19/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่ นายประโยชน์ คนขยัน
9.00  
16.00  
15.00  
93.75  
22/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว นายประโยชน์ คนขยัน
29,750.00  
23,834.00  
23,834.00  
100.00  
22/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน นางสาววารุณี เปรมสิงห์
0.00  
561.00  
561.00  
100.00  
24/08/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
0.00  
60.00  
52.00  
86.67  
22/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห์
0.00  
7.00  
5.00  
71.43  
17/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห์
0.00  
7.00  
3.00  
42.86  
17/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
17/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
21/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61 นางสาวสุพัฒษา สลางสิงห์
0.00  
7.50  
7.50  
100.00  
21/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ นางธัญพิชชญา พิมพ์ดี
0.00  
2,553.00  
15.00  
0.59  
23/11/2563
  45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง นายเอกพล วิรัตน์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
21/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
02/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
0.00  
4,564.00  
900.00  
19.72  
22/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100 นางพิสมัย นาโสก
78.00  
78.00  
78.00  
100.00  
18/11/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100 นางพิสมัย นาโสก
78.00  
78.00  
78.00  
100.00  
18/11/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 75 นางพิสมัย นาโสก
68.00  
78.00  
68.00  
87.18  
18/11/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services นายวิศวพล บุทธิจักร์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
02/10/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services นายวิศวพล บุทธิจักร์
0.00  
6.00  
4.00  
66.67  
23/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  60.3 ร้อยละ 80 ของ รพ. สังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services นายวิศวพล บุทธิจักร์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
23/09/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา นายเอกพล วิรัตน์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
24/08/2563
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
Service Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
People Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด