กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  10. ร้อยละของอําเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ นายประโยชน์ คนขยัน
7.00  
7.00  
7.00  
100.00  
26/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  20. จํานวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 นางสาวชลธิชา นิลภา
15.00  
15.00  
15.00  
100.00  
03/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  21.จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวชลธิชา นิลภา
0.00  
152,744.00  
152,744.00  
100.00  
13/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
เศรษฐกิจสุขภาพ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  56. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรพร ติสารัง
1.00  
3.00  
3.00  
100.00  
23/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
สมุนไพรกัญชา กัญชง
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  49. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง การแพทย์แบบบูรณาการ นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ
1.00  
7.00  
6.00  
85.71  
16/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  49.1 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ
1.00  
6.00  
6.00  
100.00  
02/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  49.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
02/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  49.3 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.เอกชน) ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
02/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  55. ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน นางสาวศิรภัสสร มูลสาร
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
10/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
สุขภาพดีวิถีใหม่
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ นางเอมวิกา ภูดีทิพย์
159.72  
55,969.00  
47,467.00  
84.81  
22/09/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
26/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
COVID-19
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  15. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรพร ติสารัง
1.00  
1,141.00  
1,141.00  
100.00  
23/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
  27. อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรพร ติสารัง
0.00  
1,744.00  
4.00  
0.23  
23/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน
บริการก้าวหน้า
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา วันที่บันทึก Template Indiv Report
  63. ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
0.00  
8.00  
8.00  
100.00  
30/08/2564
ไม่บันทึกเดือนปัจจุบัน